Cerem deputaților să nu voteze PL-X 143/2023!

Guvernul PSD-PNL-UDMR susține adoptarea unui proiect de Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (PL-X 143/2023), respectiv:

Text proiect propus de Guvern și adoptat de Senat:
„Art.3.- (1) În aplicarea dispozițiilor prezentei ordonanțe de urgență, autoritatea publică tutelară exercită dreptul de proprietate asupra acțiunilor/părților sociale, după caz, deținute în înfreprinderea publică, prin:
f.adoptarea deciziilor privind înstrăinarea participațiilor la întreprinderile publice aflate sub controlul său direct sau indirect, precum și listarea pe piețele reglementate, cu informarea prealabilă a Guvemului;”

Amendament Dumitru Coarnă: eliminarea art. 3, alin. 1, lit. f, deoarece:

Este vorba de bunuri proprietate publică care potrivit Constituției sunt inalienabile, insesizabile și imprescriptibile, motiv pentru care nu pot fi listate pe piețele reglementate.
Conform art. 136 din Constituție:
(1) Proprietatea este publică sau privată;
(2) Proprietatea publică este garantată şi ocrotită prin lege şi aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale;
(3) Bogăţiile de interes public ale subsolului, spaţiul aerian, apele cu potenţial energetic valorificabil, de interes naţional, plajele, marea teritorială, resursele naturale ale zonei economice şi ale platoului continental, precum şi alte bunuri stabilite de legea organică, fac obiectul exclusiv al proprietăţii publice;
(4) Bunurile proprietate publică sunt inalienabile.

Citește mai departe…. (Și se afișează petiția în integralitatea ei)

În condiţiile legii organice, ele pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituţiilor publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea, ele pot fi date în folosinţă gratuită instituţiilor de utilitate publică.
În același sens este și art. 868 din Codul civil conform căruia:
(1) Dreptul de administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local;
(2) Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi, dacă este cazul, de actul de constituire.

După ce România a fost jefuită de păduri, gaze naturale și petrol, acum guvernul PSD-PNL-UDMR vrea să mai facă un cadou firmelor străine!

Dacă îți pasă de această țară, dacă vrei o Românie puternică și demnă, alege să te implici!

Semnează petiția și spune NU jefuirii României!